Mich 5,1

Satz Text
a = ʾattā
aV BYT LḤM ʾPRTH
a ṣaʿīr
aI = hyōt = ʾalȧpē YHWDH
b mim-m[ïk] = ka l = ī yiṣē(ʾ)
bI = hyōt mōšil = YŚRʾL
c = mōṣaʾō*t-a(y) = w miq = qadm mi[y] = yȧmē ʿōlam
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.