Mich 4,3

Satz Text
a = šapaṭ bēn ʿammīm rabbīm
b = hōkīḥ = gōyī*m ʿȧṣū*mīm ʿad raḥu(w)q
c = kittïtū ḥarȧbō*t-ē = him = ʾittīm
d = ḥ˙nītō*t-ē = him = mazmirōt
e lō(ʾ) yiś[śȧ]ʾū gōy ʾil gōy ḥarb
f = lō(ʾ) yilmȧdū-n ʿōd milḥamā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.