Mich 4,2

Satz Text
a = halȧkū gōyī*m rabbīm
b = ʾamȧrū
c lïkū
d = nïʿlǟ ʾil har[r] YHWH = ʾil bēt ʾïlō*hē YʿQB
e = yōr-i = mid = dȧrak-a(y) = w
f = nilïk-a(h) = ʾurȧḥō*t-a(y) = w
g miṣ = ṢYWN tiṣē(ʾ) tōrā
h = dȧbar YHWH miy = YRWŠLM
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.