Mich 4,14

Satz Text
a ʿïtt-a(h) titgō*dȧdī
aV bï[t]t gȧdūd
b maṣōr śām ʿal-ē =
c = [h]a = šibṭ yakkū ʿal ha = lȧḥy ʾȧt šō*piṭ YŚRʾL
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.