Mich 4,13

Satz Text
a qūmī
b wa = dōšī
bV bï[t]t ṢYWN
c qarn-i = k ʾaśīm barzil[l]
d = parȧsō*t-ay = k ʾaśīm nȧḥūšā
e = hïdiqqōt ʿammīm rabbīm
f = hïḥramtī = YHWH bȧṣʿ-a = m
g = ḥēl-a = m = ʾȧdōn kul[l] ha = ʾarṣ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.