Mich 4,12

Satz Text
a = him⁺a(h) lō(ʾ) yadȧʿū maḥšȧbōt YHWH
b = lō(ʾ) hibīnū ʿïṣat = ō
c qibbïṣ-a = m = [h]a = ʿamīr gurn-a-h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.