Mich 4,1

Satz Text
a = hayā = ʾaḥrīt ha = yamīm
b yihyǟ har[r] bēt YHWH nakōn = rō(ʾ)š ha = har[r]īm
c = niśśā(ʾ) hū(ʾ) mig = gïbaʿōt
d = nah˙rū ʿal-a(y) = w ʿammīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.