Mich 3,9

Satz Text
a šimʿū nā(ʾ) zō(ʾ)t
aV rā(ʾ)šē bēt YʿQB = qȧṣīnē bēt YŚRʾL
b ha = m˙taʿ[ʿ]ïbīm mišpaṭ
c = ʾȧt kul[l] ha = yȧšarā y˙ʿaqqišū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.