Mich 3,7

Satz Text
a = bō*šū ha = ḥō*zīm
b = ḥapïrū ha = qō*sïmīm
c = ʿaṭū ʿal śapam kull-a = m
d ʾēn maʿnē(h) ʾïlō*hīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.