Mich 3,11

Satz Text
a rā(ʾ)šē = ha = šuḥd yišpuṭū
b = kō*hïnē = ha = m˙ḥīr yōrū
c = nȧbīʾē = ha = kasp yiqsumū
d = ʿal YHWH yiššaʿinū
dI = (ʾ)mur
e = lō(wʾ) YHWH = qȧrb-i =
f lō(ʾ) tabō(ʾ) ʿal-ē = raʿ[ʿ]ā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.