Mich 2,9

Satz Text
a nȧšē ʿamm = ī t˙gar[rï]šū-n mib = bēt taʿnū*gē = ha
b mi[n] = ʿal ʿō*lalē = ha tiq[qȧ]ḥū hȧdar = ī = ʿōlam
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.