Mich 2,4

Satz Text
a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yiśśā(ʾ) ʿȧl-ē = kim mašal
b = nahā nȧhy nihyā
c ʾamar
d šadōd nȧšaddū*nū
e ḥilq ʿamm = ī yamīr
f ʾē-k yamīš l = ī
g = šōbib śadē = y˙ḥalliq
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.