Mich 2,1

Satz Text
a hōy ḥō*šïbē ʾawn
b = pō*ʿïlē raʿ[ʿ] ʿal miškȧbōt-a = m
c = ʾōr ha = buqr yïʿśū = ha
d yiš = ʾē*l yad-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.