Mich 1,7

Satz Text
a = kul[l] pȧsīlē = ha yukkattū
b = kul[l] ʾitnan⁺ē = ha yiśśarïpū = [h]a = ʾiš
c = kul[l] ʿȧṣab⁺ē = ha ʾaśīm šȧmamā
d mi[n] = ʾitnan zōnā qibbaṣā
e = ʿad ʾitnan zōnā yašūbū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.