Lev 2,2

Satz Text
a = hïbīʾ-a = h ʾil bȧnē ʾHRN ha = kō*hïnīm
b = qamaṣ miš = šam[m] m˙lō*(ʾ) qumṣ = ō mis = sult-a = h = miš = šamn-a = h ʿal kul[l] lu̇bō*nat-a = h
c = hiqṭīr ha = kō*hin ʾat ʾazkārat-a = h ha = mizbiḥ-a-h ʾiš⁺ē(h) rēḥ nīḥō*ḥ = YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.