Lev 2,12

Satz Text
a qurbān rē(ʾ)šīt taqrībū ʾō*t-a = m = YHWH
b = ʾil ha = mizbiḥ lō(ʾ) yïʿlū = rēḥ nīḥō*ḥ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.