Jos 9,16

Satz Text
a wa = yïhy mi[q] = qȧṣē(h) šȧlušt yamīm
b ʾaḥ⁺ȧrē ʾȧšr karȧtū la = him b˙rīt
c wa = yišmȧʿū
d qȧrubīm him ʾil-a(y) = w
e = = qȧrb = ō him yō*šïbīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.