Jos 9,11

Satz Text
a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-ē = zȧqi(y)nē = = kul[l] yō*šïbē ʾarṣ-i =
aI = (ʾ)mur
b qȧḥū = yȧd = kim ṣēdā = [h]a = dark
c = lïkū = qrā(ʾ)t-a = m
d = ʾȧmartim ʾïl-ē = him
e ʿabȧdē = kim ʾȧnaḥnū
f = ʿïtt-a(h) kirtū la = b˙rīt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.