Jos 8,33

Satz Text
a = kul[l] YŚRʾL = zȧqin-a(y) = w = šō*ṭïrīm = šō*pïṭ-a(y) = w ʿō*mïdīm miz = = miz = = [h]a = ʾarōn nagd ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m nō*śïʾē ʾȧrōn b˙rīt YHWH = [h]a = gē*r = [h]a = ʾizraḥ ḥiṣy = ō ʾil mūl har[r] GRZYM = ha = ḥiṣy = ō ʾil mūl har[r] ʿYBL
b = ʾȧšr ṣiwwā MŠH ʿabd YHWH
bI = bar[r]ik ʾat ha = ʿam[m] YŚRʾL = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.