Jos 8,24

Satz Text
a wa = yïhy
aI = kallōt YŚRʾL
aII = hrug ʾat kul[l] yō*šïbē ha = ʿY = [h]a = śadǟ = [h]a = midbar
aIIR ʾȧšr rȧdapū = m b = ō
b wa = yippu̇lū kull-a = m = ḥarb
bI ʿad tumm-a = m
c wa = yašū*bū kul[l] YŚRʾL ha = ʿY
d wa = yakkū ʾō*t-a = h = ḥarb
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.