Jos 8,17

Satz Text
a = lō(ʾ) nišʾar ʾīš = [h]a = ʿY = BYT ʾL
aR ʾȧšr lō(ʾ) yaṣȧʾū ʾaḥ⁺ȧrē YŚRʾL
b wa = yïʿzu̇bū ʾat ha = ʿīr pȧtūḥā
c wa = yirdu̇pū ʾaḥ⁺ȧrē YŚRʾL
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.