Jos 8,16

Satz Text
a wa = yizzaʿïqū kul[l] ha = ʿam[m]
aI = rdup ʾaḥ⁺ȧrē = him
aR ʾȧšr = [h]a = ʿīr
b wa = yirdu̇pū ʾaḥ⁺ȧrē YHWŠʿ
c wa = yinnatïqū min ha = ʿīr
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.