Jos 8,14

Satz Text
a wa = yïhy
aI = rʾōt malk ha = ʿY
b wa = y˙mah[h]ïrū
c wa = yaškīmū
d wa = yiṣïʾū ʾanȧšē ha = ʿīr = qrā(ʾ)t YŚRʾL = [h]a = milḥamā hū(ʾ) = kul[l] ʿamm = ō = [h]a = mōʿid = pȧnē ha = ʿȧrabā
e = hū(ʾ) lō(ʾ) yadaʿ
f ʾō*rib l = ō mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē ha = ʿīr
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.