Jos 7,5

Satz Text
a wa = yakkū mi[n] = him ʾanȧšē ha = ʿY = šȧlō*šīm = šiššā ʾīš
b wa = yirdu̇pū = m = pȧnē ha = šaʿr ʿad ha = šȧbarīm
c wa = yakkū = m = [h]a = mōrad
d wa = yimmas[s] lïbab ha = ʿam[m]
e wa = yïhy = maym
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.