Jos 7,13

Satz Text
a qū*m
b qaddiš ʾat ha = ʿam[m]
c = ʾamarta
d hitqaddïšū = maḥar
e kō(h) ʾamar YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
f ḥirm = qȧrb = ka
fV YŚRʾL
g lō(ʾ) tūkal
gI la = qūm = pȧnē ʾō*yïbē = ka
gII ʿad hȧsīr = kim ha = ḥirm miq = qȧrb = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.