Jos 7,12

Satz Text
a = lō(ʾ) yū*kȧlū bȧnē YŚRʾL
aI la = qūm = pȧnē ʾō*yïbē = him
b ʿurp yipnū = pȧnē ʾō*yïbē = him
c hayū = ḥirm
d lō(ʾ) ʾōsīp
dI = hyōt ʿimm-a = kim
e ʾim lō(ʾ) tašmīdū ha = ḥirm miq = qȧrb = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.