Jos 6,8

Satz Text
a wa = yïhy
aI = ʾmur YHWŠʿ ʾil ha = ʿam[m]
b = šȧbʿā ha = kō*hïnīm nō*śïʾīm šȧbʿā šōpȧrōt ha = yōbïlīm = pȧnē YHWH ʿabȧrū
c = taqȧʿū = [h]a = šōparōt
d = ʾȧrōn b˙rīt YHWH hō*lik ʾaḥ⁺ȧrē = him
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.