Jos 6,6

Satz Text
a wa = yiqrā(ʾ) YHWŠʿ bin NWN ʾil ha = kō*hïnīm
b wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
c śȧʾū ʾat ʾȧrōn ha = b˙rīt
d = šȧbʿā kō*hïnīm yiś[śȧ]ʾū šȧbʿā šōpȧrōt yōbïlīm = pȧnē ʾȧrōn YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.