Jos 6,26

Satz Text
a wa = yašbïʿ YHWŠʿ = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ)
aI = (ʾ)mur
b ʾarūr ha = ʾīš = pȧnē YHWH
bR1 ʾȧšr yaqūm
bR2 = banā ʾat ha = ʿīr ha = zō(ʾ)t ʾat YRYḤW
c = bu̇kur = ō y˙yassïd-an = [h]a(h)
d = = ṣȧʿīr = ō yaṣṣīb dȧlatē = ha
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.