Jos 6,14

Satz Text
a wa = yasubbū ʾat ha = ʿīr = [h]a = yōm ha = šinī paʿm ʾaḥ⁺a[d]t
b wa = yašū*bū ha = maḥnǟ
c kō(h) ʿaśū šišt yamīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.