Jos 5,1

Satz Text
a wa = yïhy
aI = šmuʿ kul[l] malȧkē ha = ʾMR-ī
aIR1 ʾȧšr = ʿibr ha = YRDN yamm-a-h
aI = kul[l] malȧkē ha = KNʿN-ī
aIR2 ʾȧšr ʿal ha = yam[m]
b ʾȧt ʾȧšr hōbīš YHWH ʾat ha = YRDN mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
bI ʿad ʿubr-an = [h]u(w)
c wa = yimmas[s] lïbab-a = m
d = lō(ʾ) hayā b-a = m ʿōd rūḥ mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.