Jos 4,9

Satz Text
a = šïttēm ʿȧśrē(h) ʾȧbanīm hiqīm YHWŠʿ = tōk ha = YRDN taḥt maṣṣab ragȧlē ha = kō*hïnīm nō*śïʾē ʾȧrōn ha = b˙rīt
b wa = yihyū šam[m] ʿad ha = yōm ha =
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.