Jos 4,14

Satz Text
a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) giddal YHWH ʾat YHWŠʿ = ʿēnē kul[l] YŚRʾL
b wa = yī*rȧʾū ʾō*t = ō
c = ʾȧšr yarïʾū ʾat MŠH kul[l] yȧmē ḥayy-a(y) = w
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.