Jos 24,6

Satz Text
a wa = ʾōṣī(ʾ) ʾat ʾȧbōt-ē = kim mim = MṢR-aym
b wa = tabō*ʾū ha = yamm-a-h
c wa = yirdu̇pū MṢR-aym ʾaḥ⁺ȧrē ʾȧbōt-ē = kim = rakb = = parašīm yam[m] sūp
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.