Jos 23,7

Satz Text
a = = šim ʾïlō*hē = him lō(ʾ) tazkīrū
b = lō(ʾ) tašbīʿū
c = lō(ʾ) tïʿbu̇dū = m
d = lō(ʾ) tištaḥwū la = him
vII = biltī bō(ʾ) = [h]a = gōyī*m ha = ʾil⁺ǟ ha = nišʾarīm ha = ʾil⁺ǟ ʾitt = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.