Jos 23,5

Satz Text
a hū(ʾ) yihdu̇p-i = m mip = pȧnē = kim
aP = YHWH ʾïlō*hē = kim
b = hōrīš ʾō*t-a = m mil = = pȧnē = kim
c = yȧrištim ʾat ʾarṣ-a = m
d = ʾȧšr dibbïr YHWH ʾïlō*hē = kim la = kim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.