Jos 22,12

Satz Text
a wa = yišmȧʿū bȧnē YŚRʾL
b wa = yiqqahïlū kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL ŠLH
bI = ʿlōt ʿȧl-ē = him = [h]a = ṣabā(ʾ)
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.