Jos 20,6

Satz Text
a = yašab = [h]a = ʿīr ha = hī(ʾ)
aI ʿad ʿumd = ō = pȧnē ha = ʿidā = [h]a = mišpaṭ ʿad mōt ha = kō*hin ha = gadu(w)l
aIR ʾȧšr yihyǟ = [h]a = yamīm ha = him
b ʾaz yašūb ha = rōṣiḥ
c = bā(ʾ) ʾil ʿīr = ō = ʾil bēt = ō ʾil ha = ʿīr
cR ʾȧšr nās miš = šam[m]
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.