Jos 20,4

Satz Text
a = nās ʾil ʾaḥ⁺a[d]t mi[n] = ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
b = ʿamad patḥ šaʿr ha = ʿīr
c = dibbir = ʾuzȧnē zȧqïnē ha = ʿīr ha = hī(ʾ) ʾat dȧbar-a(y) = w
d = ʾasȧpū ʾō*t = ō ha = ʿīr-a-h ʾïl-ē = him
e = natȧnū l = ō maqōm
f = yašab ʿimm-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.