Jos 2,19

Satz Text
a = hayā
bP kul[l]
bPR ʾȧšr yiṣē(ʾ) mid = dalȧtē bēt-i = k ha = ḥūṣ-a-h
b dam = ō = rō(ʾ)š = ō
c = ʾȧnaḥnū nȧqī*y⁺ī*m
dP = kul[l]
dPR ʾȧšr yihyǟ ʾitt-a = k = [h]a = bayt
d dam = ō = rō(ʾ)š-i =
e ʾim yad tihyǟ b = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.