Jos 2,1

Satz Text
a wa = yišlaḥ YHWŠʿ bin NWN min ha = ŠṬYM šïnaym ʾȧnašīm m˙raggïlīm ḥarš
aI = (ʾ)mur
b lïkū
c rʾū ʾat ha = ʾarṣ = ʾat YRYḤW
d wa = yilïkū
e wa = yabō*ʾū bēt ʾiššā zōnā
f = šïm-a = h RḤB
g wa = yiškȧbū šamm-a-h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.