Jos 19,47

Satz Text
a wa = yiṣē(ʾ) gȧbūl bȧnē DN mi[n] = him
b wa = yïʿlū bȧnē DN
c wa = yillaḥïmū ʿim[m] LŠM
d wa = yilku̇dū ʾōt-a = h
e wa = yakkū ʾōt-a = h = ḥarb
f wa = yī*rȧšū ʾōt-a = h
g wa = yišïbū b-a = h
h wa = yiqrȧʾū = LŠM DN = šim DN ʾȧbī = him
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.