Jos 19,22

Satz Text
a = pagaʿ ha = gȧbūl = TBWR = ŠḤṢWMH = BYT ŠMŠ
b = hayū tō*ṣȧʾōt gȧbūl-a = m ha = YRDN
c ʿārīm ši[š]š ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.