Jos 18,5

Satz Text
a = hitḥallïqū ʾō*t-a = h = šȧbʿā ḥïlaqīm
b YHWDH yïʿmud ʿal gȧbūl = ō min = nagb
c = bēt YWSP yïʿmu̇dū ʿal gȧbūl-a = m miṣ = ṣapōn
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.