Jos 15,8

Satz Text
a = ʿalā ha = gȧbūl gē[ʾ] bin HNM ʾil kȧtïp ha = YBWS-ī min = nagb
b hī(ʾ) YRWŠLM
c = ʿalā ha = gȧbūl ʾil rō(ʾ)š ha = har[r]
cR ʾȧšr ʿal pȧnē gē[ʾ] HNM yamm-a-h
cRR ʾȧšr = qȧṣē(h) ʿimq RPʾ-īm ṣapō*n-a-h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.