Jos 14,1

Satz Text
a = ʾil⁺ǟ
b ʾȧšr naḥȧlū bȧnē YŚRʾL = ʾarṣ KNʿN
c ʾȧšr niḥ[ḥ]ïlū ʾōt-a = m ʾLʿZR ha = kō*hin = YHWŠʿ bin NWN = rā(ʾ)šē ʾȧbōt ha = maṭṭōt = bȧnē YŚRʾL
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.