Jos 12,6

Satz Text
a MŠH ʿabd YHWH = bȧnē YŚRʾL hikkū = m
b wa = yittïn-a = h MŠH ʿabd YHWH yu̇ruššā = [h]a = RʾWBN-ī = = [h]a = GD-ī = = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.