Jos 10,11

Satz Text
a wa = yïhy
aI = nū*s-a = m mip = pȧnē YŚRʾL
b him = mōrad BYT ḤWRN
c = YHWH hišlīk ʿȧl-ē = him ʾȧbanīm gȧdulōt min ha = šamaym ʿad ʿZQH
d wa = yamū*tū rabbīm
dR ʾȧšr mē*tū = ʾabȧnē ha = barad
e mi[n] = ʾȧšr harȧgū bȧnē YŚRʾL = [h]a = ḥarb
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.