Jes 30,6

Satz Text
a maśśā(ʾ) bahïmōt nagb
b = ʾarṣ ṣar[r]ā = ṣūqā labī(ʾ) wa = layš mi[n] = him ʾipʿǟ = śarap m˙ʿōpip yiś[śȧ]ʾū ʿal kȧtïp ʿȧyarīm ḥēl-i = him
c = ʿal dabbašt gȧmal⁺īm ʾōṣȧrō*t-a = m ʿal ʿam[m]
cR lō(ʾ) yōʿīlū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.