Jes 30,33

Satz Text
a ʿarūk mi[n] = ʾitmūl tuptǟ
b gam hū(ʾ) = [h]a = malk hūkan
c hiʿmīq
d hirḥī*b
e mȧdū*rat-a = h ʾiš
f = ʿiṣīm harbē(h)
g nȧšȧmat YHWH = naḥl guprīt bō*ʿïrā b-a = h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.